Về tiếp cận chính sách gia hạn thời gian nộp phí công đoàn, đề nghị xem xét lại điều kiện được hưởng chính sách, như quy định hiện nay không mang tính chất khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất, đảm bảo công ăn việc làm cho NLĐ. Kiến nghị Tổng Liên đoàn Lao động VN sửa đổi, điều chỉnh lại điều kiện quy định hiện nay và thay thế bằng điều kiện doan nghiệp có tỷ lệ doanh thu hoặc lợi nhuận giảm từ 20% so với cùng kỳ trở lên sẽ được tiếp cận chính sách hỗ trợ này.