Đề nghị điều chỉnh khung: Người lao động trong một số ngành đặc thù, bố trí nghỉ việc luân phiên 15 ngày là đủ điều kiện hưởng trợ cấp.