Đối với chế độ hưởng mức hỗ trợ 1,8 triệu đ/người/tháng quy định tại Nghị quyết 42/NQ-CP, ngoài các đối tượng đã quy định, đề nghị sửa đổi chế độ cho đối tượng ngừng việc theo khoản 2, điều 98 Bộ Luật Lao động cũng được hưởng mức trợ cấp như trên để thống nhất cách thức và mức độ hỗ trợ.