Đề nghị không điều chỉnh lương tối thiểu vùng cho năm 2021.