Chủ đầu tư hay cơ quan chuyên môn trình phê duyệt thiết kế, dự toán?

Theo phản ánh của ông Lâm Quang Lộc (Trà Vinh), Điểm c, Khoản 2, Điều 68 Luật Xây dựng 2014 quy định, trong việc lập và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng, chủ đầu tư chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý, tính chính xác của các thông tin, tài liệu được cung cấp cho tư vấn khi lập dự án; trình dự án với cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Điểm đ, Khoản 2, Điều 85 của Luật quy định quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc thiết kế xây dựng là trình thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng và nộp phí thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng.

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 13 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP thì cơ quan chuyên môn thuộc người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổng hợp kết quả thẩm định và trình hồ sơ dự án đến người quyết định đầu tư để xem xét, quyết định đầu tư xây dựng.

Ông Lộc hỏi, chủ đầu tư hay cơ quan chuyên môn là người trình phê duyệt dự án, trình phê duyệt thiết kế, dự toán?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề ông Lộc hỏi như sau:

Chủ đầu tư là người tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo kinh tế - kỹ thuật trình cơ quan chuyên môn về xây dựng và người có thẩm quyền quyết định đầu tư để tổ chức thẩm định và phê duyệt.

Cơ quan chuyên môn của người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổng hợp kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng để trình người quyết định đầu tư phê duyệt dự án (kể cả báo cáo kinh tế - kỹ thuật) và phê duyệt thiết kế, dự toán.

Theo Chinhphu.vn