Chào hàng cạnh tranh không thành có được chỉ định thầu?

Ông Ơn muốn hỏi, tình huống nêu trên đơn vị ông xử lý như thế nào? Đơn vị có được phép đề nghị người có thẩm quyền quyết định chỉ định thầu không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu chỉ được thực hiện khi gói thầu thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 22 Luật Đấu thầu.

Ngoài ra, khi áp dụng chỉ định thầu, gói thầu phải đáp ứng điều kiện chỉ định thầu và tuân thủ quy trình chỉ định thầu quy định tại Khoản 2, Điều 22 Luật Đấu thầu, Điều 55 và Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu sau khi chào hàng cạnh tranh không thành là không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu.

Theo Chinhphu.vn