Chậm giao hàng có được coi là hoàn thành hợp đồng?

Bà Phan Thanh Huyền (TP. Hà Nội) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn trường hợp như sau: Bên bán ký hợp đồng với bên mua trong vòng 12 tháng để cung cấp hàng hóa. Bên bán sẽ cung cấp hàng hóa theo yêu cầu từng thời điểm bên mua yêu cầu. Trong các đơn hàng giao trong 12 tháng có 1 đến 2 mặt hàng (trong tổng số rất nhiều mặt hàng) bên bán giao chậm tiến độ và bên mua đã phạt hợp đồng nhưng bên mua vẫn nghiệm thu và thanh quyết toán. Đến hết thời hạn hợp đồng hai bên đã làm thanh lý hợp đồng theo quy định.

Bà Huyền muốn hỏi, trường hợp này bên bán kê khai hợp đồng này là hoàn thành theo hướng dẫn của Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về việc kê khai các hợp đồng không hoàn thành có đúng quy định không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 Mục 2 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015, hợp đồng không hoàn thành bao gồm:

- Hợp đồng bị chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối;

- Hợp đồng bị chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài hoặc tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu.

Theo đó, việc xác định hợp đồng không hoàn thành được thực hiện theo hướng dẫn nêu trên.

Trường hợp nhà thầu bị phạt hợp đồng do chậm giao hàng nhưng nhà thầu vẫn được tiếp tục thực hiện, hoàn thành hợp đồng và được chủ đầu tư nghiệm thu, thanh quyết toán thì được coi là nhà thầu đã hoàn thành hợp đồng.

Theo Chinhphu.vn