Có thể bổ sung hồ sơ dự thầu?

Về vấn đề này, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Theo Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/2/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn, mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn quy định một số nội dung như sau:

Khoản 1, Mục 15 Chương I quy định quy cách của hồ sơ dự thầu: "Nhà thầu phải chuẩn bị một bản gốc và một số bản chụp hồ sơ dự thầu theo quy định tại bảng dữ liệu đấu thầu và ghi rõ "bản gốc" và "bản chụp" tương ứng".

Khoản 2, Mục 1 Chương III quy định tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu: "Hồ sơ đề xuất về tài chính của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:

a) Có bản gốc hồ sơ đề xuất về tài chính;...".

Khoản 1, Mục 25 Chương I quy định việc đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính: "Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá trình đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về tài chính".

Căn cứ các quy định trên, nhà thầu đã nộp bản gốc hồ sơ đề xuất về tài chính, chưa nộp bản chụp hồ sơ đề xuất về tài chính được phép nộp bổ sung bản chụp hồ sơ đề xuất về tài chính để phục vụ cho quá trình đánh giá.

Chinhphu.vn