VCCI đề nghị điều chỉnh quy định về người lấy thức ăn chăn nuôi

Điều 44.2 của Luật Chăn nuôi quy định “Người lấy mẫu thức ăn chăn nuôi phục vụ công tác quản lý nhà nước phải được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp chứng chỉ lấy mẫu thức ăn chăn nuôi”. Điều 3.2 của Dự thảo quy định “Người lấy mẫu thức ăn chăn nuôi phục vụ công tác quản lý nhà nước phải được Cục Chăn nuôi tập huấn nghiệp vụ và cấp chứng chỉ lấy mẫu thức ăn chăn nuôi”. Như vậy, VCCI cho rằng so với quy định của Luật thì Dự thảo Thông tư đã bổ sung thêm việc người lấy mẫu phải được tập huấn và chỉ cho phép Cục Chăn nuôi tiến hành tập huấn mà không phải là bất kỳ một đơn vị nào khác.

Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý thức ăn chăn nuôi đang được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy ý kiến.

Tuy nhiên, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo điều chỉnh quy định theo hướng như sau:

Cho phép một cá nhân có thể được cấp chứng chỉ mà không cần qua tập huấn, có thể bằng hình thức làm bài thi hoặc nộp hồ sơ kinh nghiệm.

Các đơn vị đã được chỉ định (hoặc uỷ quyền) kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi có thể tự tập huấn cho người lao động của mình và sau đó gửi hồ sơ cho Cục Chăn nuôi để được cấp chứng chỉ.

Theo Đỗ Huyền(Báo Diễn Đàn Doanh nghiệp)

https://www.enternews.vn/vcci-de-nghi-dieu-chinh-quy-dinh-ve-nguoi-lay-thuc-an-chan-nuoi-160969.html