Có thể yêu cầu nhà thầu kê khai đơn giá chi tiết?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định, việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo đó, tổ chuyên gia phải căn cứ theo bảng yêu cầu trong hồ sơ mời thầu để đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu cho phù hợp.

Tùy từng trường hợp trong mẫu biểu hồ sơ mời thầu có yêu cầu nhà thầu kê khai các đơn giá chi tiết hay không để xử lý cho phù hợp.

Chinhphu.vn