Trung tâm Truyền thông Tiềm năng Việt

BAN CHẤP HÀNH » BAN THƯỜNG TRỰC » CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC »Trung tâm Truyền thông Tiềm năng Việt

Skip Navigation Links.

Điện thoại: (024) 35742577

Fax: (024) 35742054

Lãnh đạo đơn vị
Ông Phạm Văn Hoán - Quyền Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (024) 3 5742054

Fax: (024) 357420160