Chi Nhánh tại Nghệ An

BAN CHẤP HÀNH » BAN THƯỜNG TRỰC » CHI NHÁNH VÀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN »Chi Nhánh tại Nghệ An

Skip Navigation Links.

Điện thoại: 0238. 3844 012

Fax: 0238. 3842 026

Lãnh đạo đơn vị
Ông Bùi Xuân Sinh - Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: Số 1 Đại lộ Lê Nin, Thành phố Vinh, Nghệ An.

Điện thoại cơ quan: 0238 3838014

Fax: 0238. 3842 026

 
 
Bà Đào Thị Kim Hoa - Phó Giám đốc 

Địa chỉ cơ quan: Số 1 Đại lộ Lê Nin, Thành phố Vinh, Nghệ An.

Điện thoại cơ quan: 0238 3838014

Fax: 0238. 3842 026