Chi nhánh tại Đà Nẵng

BAN CHẤP HÀNH » BAN THƯỜNG TRỰC » CHI NHÁNH VÀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN »Chi nhánh tại Đà Nẵng

Skip Navigation Links.

Điện thoại: 0236 3812 719/ 3825 814

Fax: 0236 3822 930

Lãnh đạo đơn vị
 
Ông Nguyễn Tiến Quang - Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: 256 Trần Phú, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại cơ quan: 0236 3835 654

Fax: 0236 3822 930

 
Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: 256 Trần Phú, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại cơ quan: 0236 3565 924

Fax: 0236 3822 930

 
Bà Huỳnh Khánh Vân - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: 256 Trần Phú, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại cơ quan: 0236 3565 924

Fax: 0236 3822 930

 
Bà Trương Thị Kim Ánh - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: 256 Trần Phú, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại cơ quan: 0236 3565 924

Fax: 0236 3822 930

 
Ông Hồ Anh Tuân - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: 256 Trần Phú, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại cơ quan: 0236 3565 924

Fax: 0236 3822 930