Chi nhánh tại Hải Phòng

BAN CHẤP HÀNH » BAN THƯỜNG TRỰC » CHI NHÁNH VÀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN »Chi nhánh tại Hải Phòng

Skip Navigation Links.

Điện thoại: 02253 842 894

Fax: 02253 842243 / 3804666

Lãnh đạo đơn vị
Ông Phí Văn Dực - Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: Số 10 Đinh Tiên Hoàng, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại cơ quan: 02253. 747 557 - 3804 999 – 3216 028

Fax: 02253 842243/ 3804666

 
Bà Phạm Thị Thu Nga - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: Số 10 Đinh Tiên Hoàng, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại cơ quan: 02253. 733 697 / 3733 698

Fax: 02253 842243/ 3804666

 
Bà Phạm Thị Ngọc - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: Số 10 Đinh Tiên Hoàng, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại cơ quan: 02253. 733 697 / 3733 698

Fax: 02253 842243/ 3804666