Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Châu phi, Trung Đông

BAN CHẤP HÀNH » BAN THƯỜNG TRỰC » CÁC DIỄN ĐÀN VÀ HỘI ĐỒNG DOANH NGIỆP »Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Châu phi, Trung Đông

 

Điện thoại: 024 3577380/ 35742162/ 35771458

Fax: