Hội đồng Người sử dụng Lao động Việt Nam

BAN CHẤP HÀNH » BAN THƯỜNG TRỰC » CÁC CƠ QUAN CỦA BAN CHẤP HÀNH »Hội đồng Người sử dụng Lao động Việt Nam
 

Điện thoại: (024) 35742164/35742022 - Ext: 214

Fax:

Lãnh đạo đơn vị
Bà Trần Thị Lan Anh - Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Giám Đốc Văn phòng giới sử dụng lao động

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (024) 35742164/35742022 - Ext: 214

Fax: