Hội Đồng Trung ương các Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam

BAN CHẤP HÀNH » BAN THƯỜNG TRỰC » CÁC CƠ QUAN CỦA BAN CHẤP HÀNH »Hội Đồng Trung ương các Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam

 

Điện thoại:

Fax:

Lãnh đạo đơn vị
Ông Hoàng Quang Phòng - Tổng Thư Ký

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (024) 35771331/35742022 - Ext: 243

Fax: