Cho phép người lao động tự chọn chế độ lĩnh tiền BH sau khi nghỉ việc