Bộ Xây dựng gỡ vướng xác định chi phí hạng mục chung

Theo phản ánh của ông Lê Cường (TP. Hà Nội), khi Nghị định số 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng có hiệu lực (ngày 10/5/2015), phần chi phí hạng mục chung được tách ra nằm trong chi phí khác trong cơ cấu dự toán. Nhưng chi phí hạng mục chung này theo Nghị định vẫn chưa được hướng dẫn tính toán chi tiết.

Ông Cường hỏi, vậy thời điểm sau ngày 10/5/2015 đến trước khi Thông tư số 06/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng có hiệu lực (ngày 1/5/2016) thì việc lập dự toán chi tiết có thể áp dụng theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD được không và chi phí hạng mục chung tính như thế nào là đúng?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc xác định dự toán các dự án lập sau ngày có hiệu lực của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

Đối với chi phí hạng mục chung, trong khoảng thời gian chưa có hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD thì việc xác định các chi phí này có thể áp dụng nhưng không vượt quá mức chi phí chung theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Theo Chinhphu.vn