Có thể điều chỉnh giá gói thầu khi bổ sung thiết bị?

Đơn vị của ông Hoàng Việt Dũng (Hòa Bình) chuẩn bị đấu thầu gói thầu EPC (gói thầu thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình, sử dụng vốn ODA). Tại thời điểm chuẩn bị đấu thầu, chủ đầu tư muốn bổ sung một số thiết bị cần thiết cho gói thầu.

Ông Dũng muốn biết, có thể sử dụng báo giá của thị trường làm căn cứ điều chỉnh, cập nhật giá gói thầu không (với điều kiện giá gói thầu không vượt tổng mức đầu tư)? Có phải thẩm định giá các thiết bị tại cơ quan quản lý Nhà nước không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm a, Khoản 2, Điều 35 Luật Đấu thầu quy định, giá gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư hoặc dự toán (nếu có) đối với dự án, dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên.

Giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

Theo đó, việc xác định giá gói thầu phải tuân thủ theo quy định nêu trên.

Việc thẩm định giá chỉ bắt buộc đối với các hàng hóa theo quy định của pháp luật về giá.

Theo Chinhphu.vn