Trường hợp nào được giảm 80% tiền sử dụng đất?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Tại Khoản 2 Điều 105 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 do Chính phủ ban hành quy định đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học từ 41% đến 60% được giảm 80% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà thuộc sở hữu của Nhà nước.

Các nguyên tắc giải quyết chế độ được quy định tại Điều 106 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

Hồ sơ, thủ tục, quy trình giải quyết miễn, giảm tiền sử dụng đất được quy định tại Điều 107 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

Đề nghị ông căn cứ hướng dẫn nêu trên liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được xem xét trả lời theo thẩm quyền.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/truong-hop-nao-duoc-giam-80-tien-su-dung-dat-102240604161714602.htm