Chi phí lựa chọn dự án gồm những gì?

Trong quá trình xác định mức kinh phí cho việc lập dự án ông Vũ gặp vướng mắc sau:

Theo ông tham khảo Điểm d Khoản 2 Điều 94 Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025:

"Chi hỗ trợ xây dựng và triển khai mô hình thí điểm phát triển du lịch nông thôn theo hướng du lịch xanh, có trách nhiệm và bền vững theo quyết định được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương, nội dung chi xây dựng, quản lý mô hình thực hiện theo quy định tại Khoản 12 và Khoản 13 Điều 4 Thông tư này".

Khoản 13 Điều 4 Thông tư số 55/2023/TT-BTC quy định về chi xây dựng và quản lý dự án, kế hoạch, phương án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, trong đó có chi phí lựa chọn dự án. Ông Vũ hỏi, chi phí lựa chọn dự án đã bao gồm chi phí lập dự án hay chưa?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời như sau:

Tại Điểm a Khoản 13 Điều 4 Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 quy định:

"13. Chi xây dựng và quản lý dự án, kế hoạch, phương án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện như sau:

a) Chi phí lựa chọn dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất (bao gồm chi phí khảo sát, đánh giá; thành lập hội đồng lựa chọn dự án, mô hình; lựa chọn đơn vị đặt hàng, giao nhiệm vụ; tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị cung cấp sản phẩm, dịch vụ; thẩm định giá trong phương án mua sắm vật tư, hàng hóa, dịch vụ) được tính trong kinh phí thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất hoặc kinh phí thường xuyên của cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất; không vượt quá 5% tổng kinh phí được giao để thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất. Nội dung và mức chi thực hiện theo chế độ chi tiêu tài chính hiện hành. Thông tư này hướng dẫn một số nội dung, mức chi cụ thể như sau:

- Chi lập và xây dựng, họp hội đồng thẩm định lựa chọn dự án, mô hình: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại các Điều 2, 3, 4, 5 và 6 Thông tư số 03/2023/TT-BTC;

- Chi khảo sát, xác định, lựa chọn địa bàn thực hiện, đối tượng tham gia dự án, mô hình: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC;".

Căn cứ quy định nêu trên, Điểm a Khoản 13 Điều 4 đã hướng dẫn cụ thể về nội dung và mức chi đối với chi lập dự án, mô hình.

Do đó, đề nghị ông căn cứ các quy định hướng dẫn tại Thông tư số 55/2023/TT-BTC nêu trên và các quy định có liên quan để tổ chức triển khai thực hiện.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/chi-phi-lua-chon-du-an-gom-nhung-gi-102240607163841462.htm