Điều kiện, hồ sơ đề nghị chuyển đất nông nghiệp thành đất ở

Gia đình ông Thạo đã nhiều năm kiến nghị về thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, song các cán bộ cấp xã/huyện nhiều lần giải thích không được vì chưa có nhà xây dựng trước thời điểm ngày 1/7/2014.

Qua tìm hiểu chính sách pháp luật, ông Thạo được biết quy trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất khá dễ hiểu: Hàng năm công dân đăng ký kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở xã. Xã tập hợp nhu cầu và gửi lên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. Huyện gửi tờ trình để HĐND TP. Hải Phòng phê duyệt.

Cùng với đó, thửa đất đáp ứng các điều kiện: Đúng quy hoạch; đang sử dụng đất đúng mục đích, không vi phạm chính sách đất đai theo Điều 52, 57 Luật Đất đai 2013 và theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT, thì sẽ được làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Ông Thạo hỏi, trường hợp của ông có được làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở hay không? Các giải đáp của cán bộ địa chính xã và cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường về việc ông phải xây dựng nhà trước thời điểm năm 2014 là đúng hay sai theo Luật Đất đai 2013? Việc không thông báo cho người dân về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất hàng năm có phải là việc vi phạm pháp luật không? Khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thì trường hợp của ông làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất có thuận lợi hơn không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điều 52 Luật Đất đai năm 2013 quy định căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:

"1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất".

Tại Điểm d Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai năm 2013 quy định các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm: "d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp".

Tại Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã có quy định về trình, tự thủ tục lập, phê duyệt, công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Tại Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đã có quy định cụ thể về nội dung, hồ sơ đề nghị được giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Tại Khoản 3 Điều 23 Luật Đất đai năm 2013 quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai: "3. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương theo thẩm quyền quy định tại Luật này".

Do đó, đề nghị ông liên hệ với cơ quan Tài nguyên và Môi trường tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/dieu-kien-ho-so-de-nghi-chuyen-dat-nong-nghiep-thanh-dat-o-102240606145612116.htm