Hồ sơ, thủ tục cho vay ra nước ngoài

Ông Nguyễn Anh (TPHCM) hỏi, mẫu biểu, hồ sơ, thủ tục quy trình cụ thể như thế nào? Nơi nộp hồ sơ để nhận được văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ?

Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:

Việc tổ chức kinh tế cho vay ra nước ngoài đối với người không cư trú hiện đang được thực hiện theo các quy định sau:

Tại Khoản 2 Điều 19 Pháp lệnh Ngoại hối số 07/VBHN-VPQH ngày 11/7/2013 quy định:

"Tổ chức kinh tế thực hiện cho vay ra nước ngoài, trừ việc xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ trả chậm; bảo lãnh cho người không cư trú khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc thực hiện mở và sử dụng tài khoản, chuyển vốn ra và thu hồi nợ nước ngoài, đăng ký cho vay, thu hồi nợ nước ngoài và các giao dịch chuyển vốn khác có liên quan đến hoạt động cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của các tổ chức kinh tế".

Theo Thông tư số 37/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay ra nước ngoài và thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú:

Tại Điều 7 quy định về thành phần hồ sơ đăng ký khoản cho vay ra nước ngoài.

Tại Khoản 1 Điều 8: "Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày ký thỏa thuận cho vay và trước khi thực hiện giải ngân cho vay, Bên cho vay gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý Ngoại hối) một (01) bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 7 Thông tư này".

Trường hợp phát sinh khoản cho vay ra nước ngoài cho người không cư trú của tổ chức kinh tế, sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký khoản cho vay ra nước ngoài đến Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại Thông tư số 37/2013/TT-NHNN nêu trên.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/ho-so-thu-tuc-cho-vay-ra-nuoc-ngoai-10224060615431024.htm