Thời hạn bảo quản hồ sơ ngành ngân hàng

Tuy nhiên, năm 2021, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 22/2021/TT-NHNN về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã quy định lại thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu thay thế Thông tư số 43/2011/TT-NHNN.

Bà Trang hỏi, khi đơn vị bà nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh trong năm 2024 bà nên căn cứ Thông tư nào để xác định thời hạn hồ sơ tài liệu?

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Thông tư số 22/2021/TT-NHNN ngày 29/12/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2022.

Theo đó, khi áp dụng chỉnh lý hồ sơ nộp lưu vào lưu trữ lịch sử, đơn vị căn cứ theo Thông tư số 22/2021/TT-NHNN, lưu ý quy định tại Điều 5 và Khoản 3 Điều 6 Thông tư này.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/thoi-han-bao-quan-ho-so-nganh-ngan-hang-102231116100143619.htm