Khi nào được tính chi phí thiết kế phát sinh?

Tuy nhiên, gần đến ngày khởi công thì UBND tỉnh thay đổi quy hoạch khu vực có tuyến đường chạy qua dẫn tới tuyến phải điều chỉnh chiều rộng mặt đường từ B = 36 m xuống B = 24 m.

Ông Đức hỏi, trong trường hợp này, công ty ông có được tính phí thiết kế phát sinh không? Nếu được thì quy định tại điều nào và hệ số ra sao?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng căn cứ loại hợp đồng, hình thức giá hợp đồng. Điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 5 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Ông Phạm Trung Đức căn cứ nội dung hợp đồng ký kết giữa các bên, quy định pháp luật về hợp đồng xây dựng để xác định chi phí thiết kế phát sinh.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/khi-nao-duoc-tinh-chi-phi-thiet-ke-phat-sinh-102231114105123917.htm