Thủ tướng chỉ đạo cắt giảm một loạt thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy; kinh doanh cầm đồ,...

Thủ tướng chỉ đạo cắt giảm thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy; kinh doanh cầm đồ,... - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 5/6/2023 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an.

Theo Quyết định, Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an gồm 2 lĩnh vực: 1. Lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; 2. Lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy.

Lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự

1. Nhóm thủ tục hành chính: Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp trung ương) (mã TTHC: 1.003204); Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) (mã TTHC: 2.001478); Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) (mã TTHC: 2.000569).

Nội dung phương án đơn giản hóa: Bãi bỏ quy định yêu cầu nộp "Bản sao hợp lệ một trong các loại văn bản sau đây: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; và bổ sung quy định này trong văn bản đề nghị của tổ chức cung cấp thông tin cơ bản về các loại giấy chứng nhận nêu trên (sửa đổi, bổ sung Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP) để có cơ sở kiểm tra, đối chiếu.

Lý do: Khi kết nối, khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cơ quan Công an có thể khai thác được những thông tin trên.

Lộ trình thực hiện: Năm 2023.

2. Nhóm thủ tục hành chính: Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp trung ương) (mã TTHC: 1.003176); Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) (mã TTHC: 2.001402); Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) (mã TTHC: 2.000556); Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp trung ương) (mã TTHC: 2.001531); Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) (mã TTHC: 2.001551); Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện ở cấp huyện) (mã TTHC: 2.000485).

Nội dung phương án đơn giản hóa: Bổ sung các thông tin về giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đã được cấp trong "Văn bản đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh" (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP). 

Đối với các trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự bản giấy theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP của Chính phủ thì yêu cầu nộp bản giấy để thu hồi khi thực hiện thủ tục cấp đổi.

Lý do: Cơ sở kinh doanh cần cung cấp thông tin giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự trong văn bản đề nghị, cơ quan Công an thực hiện tra cứu, kiểm tra hồ sơ lưu trữ. Đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (bản giấy) thì nộp cho cơ quan Công an để thu hồi khi thực hiện thủ tục cấp đổi; ngăn chặn việc cho thuê, cho mượn hoặc tranh chấp tư cách pháp nhân liên quan đến Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và gây ảnh hưởng đến công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Lộ trình thực hiện: Năm 2023.

3. Điều kiện về an ninh, trật tự đối với kinh doanh dịch vụ cầm đồ

Nội dung phương án đơn giản hóa: Bãi bỏ quy định người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ phải có hộ khẩu thường trú ít nhất 05 năm tại xã, phường, thị trấn nơi đăng ký địa điểm kinh doanh.

Lý do: Hiện nay, Cơ sở dữ liệu dân cư đã được cập nhật thường xuyên đảm bảo dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống". 

Việc đơn giản hóa quy định là phù hợp với chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; các cơ quan quản lý nhà nước cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục "tiền kiểm" tăng cường "hậu kiểm", nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý. 

Ngoài ra, thực tiễn phát sinh những trường hợp có nhu cầu thực hiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ nhưng không đáp ứng được điều kiện có 05 năm thường trú để thực hiện thủ tục này đã "thuê người dân" tại địa phương đứng tên đăng ký kinh doanh càng gây nhiều khó khăn, bất cập trong công tác quản lý.

Lộ trình thực hiện: Năm 2023.

Đơn giản hóa thủ tục lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy

Nhóm thủ tục: Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp trung ương) (mã TTHC: 1.009887); Thẩm duyệt thiết kế về phỏng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) (mã TTHC: 1.009896).

Nội dung phương án đơn giản hóa: Bãi bỏ quy định nộp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của đơn vị tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

Đồng thời bãi bỏ quy định nộp bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế, văn bản thẩm duyệt thiết kế, hồ sơ thiết kế đã được đóng dấu thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy trước đó.

Lý do là Cơ quan Công an tự khai thác hồ sơ quản lý.

Lộ trình thực hiện: Năm 2023.

Quyết định nêu rõ, giao Bộ Công an và các bộ, ngành có liên quan trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng nội dung và thời hạn quy định tại Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua tại Quyết định này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ Công an chủ động phát hiện và kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan thuộc thẩm quyền hoặc đề nghị bằng văn bản, gửi Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ đối với các Luật, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ để thực hiện Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được thông qua tại Quyết định này.

Theo Báo Chính phủ

https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/thu-tuong-chi-dao-cat-giam-thu-tuc-hanh-chinh-ve-phong-chay-chua-chay-kinh-doanh-cam-do-119230606081228462.htm