Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Điều 37 Luật Viên chức năm 2010 và Điều 44 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP đã quy định rõ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý. Theo đó, pháp luật không quy định hạng viên chức nào không được bổ nhiệm viên chức quản lý.

Vì vậy, ông Phạm Ngọc Thạch cần căn cứ vào tiêu chuẩn chung theo quy định của Đảng, Nhà nước và tiêu chuẩn cụ thể của chức vụ bổ nhiệm theo quy định của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền để thực hiện.

 

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/tieu-chuan-dieu-kien-bo-nhiem-vien-chuc-quan-ly-102230113102004735.htm